Проектна технологія навчання як засіб формування компетентностей учнів на уроках природничого циклу

Підходить для доповіді на МО природничо-математичного циклу.

Проектна технологія навчання як засіб формування

Компетентностей учнів на уроках природничого циклу

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти спрямований на

виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступеня і визначає

вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи.

Згідно з новою редакцією Державного стандарту базової і повної загальної

середньої освіти мета навчання галузі природознавства полягає у формуванні

природознавчої компетентності учнів через засвоєння системи інтегрованих знань про

природу і людину, основ екологічних знань, удосконалення способів навчальнопізнавальної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом реалізації нового змісту навчання та

організації навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного, діяльнісного

підходів та особистісно-орієнтованого навчання. Основні положення Державного

стандарту спрямовані не стільки на засвоєння суми природничо-наукових знань,

скільки на формування вмінь здобувати ці знання.

Державний стандарт зобов’язує забезпечувати практико-орієнтовану діяльність

учнів з вивчення визначених питань, соціальну та особистісну значимість цієї

діяльності.

Навчально-пізнавальний процес необхідно спрямовувати на формування в учнів

загальнонавчальних умінь і навичок та ключових компетенцій. У цьому пріоритетами

є: діяльнісний підхід, використання для пізнання навколишнього світу різних методів і

прийомів, робота з різними джерелами інформації для розв’язування проблемних

завдань.

Сучасній школі потрібні такі методи навчання, які:

  • формували б активну, самостійну й ініціативну позицію учнів у навчанні;
  • формували б не просто вміння, а компетенції, тобто вміння, безпосередньо
  • пов’язані з досвідом їх застосування у практичній діяльності;
  • були пріоритетно націлені на розвиток пізнавального інтересу учнів;
  • реалізовували б принцип зв’язку навчання з життям.

Пріоритетним напрямком системи освіти повинен бути пошук можливостей, які

забезпечують розвиток особистості, здатної бути не просто носієм і транслятором

знань, але і його активним, самоорганізованим суб’єктом. Саморозвиток,

самопроектування, компетентність, конкурентоспроможність особистості – це

пріоритети, які стають основою нової парадигми освіти.

Основним результатом навчання повинна стати не система знань, умінь і

навичок, а здатність людини діяти в конкретній життєвій ситуації.

Таким чином, компетентнісний підхід проявляється як оновлення змісту освіти у

відповідь на мінливу соціально-економічну реальність. Компетентнісний підхід в освіті

пов’язаний з особистісно-орієнтованим і діяльнісним підходами до освіти, оскільки

стосується особистості учня і може бути реалізованим і перевіреним тільки в процесі

виконання конкретним учнем певного комплексу дій.

Найбільш успішно компетентнісний підхід реалізується в технології проектної

діяльності. Саме в ній закладені умови для успішного оволодіння надпредметними

вміннями і навичками, формування активної ініціативної думаючої особистості. У

сучасних умовах реалізація будь-якого проекту немислима без використання

інформаційно – комунікаційних технологій, що дають можливість моделювання

ситуацій, багатоваріантність вибору. Саме проектна технологія дає можливість

створити найбільш сприятливі умови процесу навчання з метою спроможності кожного

учня відчувати свої можливості, інтелектуальні спроможності для досягнення певної

цілі.

Навчальний проект з точки зору учня – це можливість зробити щось цікаве

самостійно, в групі або самому, максимально використовуючи свої можливості; це

діяльність, що дозволяє проявити себе, спробувати свої сили, докласти свої знання,

принести користь і показати публічно досягнутий результат; це діяльність, спрямована

на вирішення цікавої проблеми, сформульованої самими учнями у вигляді мети і

завдання, коли результат цієї діяльності – знайдений спосіб розв’язання проблеми –

носить практичний характер, має важливе прикладне значення і, що досить важливо,

цікавий і значимий для самих відкривачів

Метод проектів – це чудове дидактичний засіб для навчання проектуванню –

вмінню знаходити вирішення різних проблем, які постійно виникають у житті людини,

яка займає активну життєву позицію. Він дозволяє виховувати самостійну і

відповідальну особистість, розвиває творчі задатки і розумові здібності – необхідні

якості розвиненого інтелекту.

Особливість проектного навчання полягає в тому, щоб створити умови, за яких

учні: самостійно і охоче отримують потрібні знання з різних джерел; вчаться

користуватися набутими знаннями для вирішення пізнавальних і практичних завдань;

набувають комунікативні вміння, працюючи в різних групах; розвивають у себе

дослідницькі вміння (вміння виявлення проблем, збору інформації, спостереження,

проведення експерименту, аналізу, побудови гіпотез, узагальнення); розвивають

системне мислення.

Використання методу проектів дає можливість всім учасникам навчальновиховного процесу набути практичного досвіду, який базується як на знаннях, так і

перевірці теоретичних знань в повсякденній діяльності. Участь в проектній роботі

допомагає сформувати навички активного громадянина демократичного суспільства.

Готуючи проект учні формують та розвивають наступні компетентності:

 саморозвитку й самоосвіти (виділення головного, узагальнення власних знань,

організація самоосвітньої діяльності, визначення перспективи діяльності, залучення

та збагачення власного досвіду);

 інформаційну (використання різних джерел інформації, аналіз інформації,

розуміння та усвідомлення інформації, вміння переробляти інформацію для

отримання певного продукту, вміння користуватися новими інформаційними

технологіями);

 продуктивної діяльності (активізація творчих здібностей, вміння побачити та

сформулювати проблему);

 полікультурну (повага до чужої праці, формування загальнолюдських

цінностей, забезпечення розширення кругозору та підвищення культурного рівня

учнів, вплив освітнього середовища на розвиток учнів);

 комунікативну (обговорення проблеми, формування власної точки зору, вміння

доводити власну позицію, розвиток культури мовлення, вміння презентувати свій

продукт, адекватне ставлення до критики);

 соціальну (забезпечення співробітництва, здійснення роботи в команді,

усвідомлення власного внеску у спільну роботу, формування адекватної оцінки і

самооцінки, вміння використовувати власний досвід).

Якщо учень оволодіє роботою над навчальним проектом, можна сподіватися, що він

виявиться більш пристосованим дорослого життя : зуміє планувати власну діяльність,

орієнтуватися в різноманітних джерелах інформації та життєвих ситуаціях, спільно

працювати з різними людьми, тобто адаптуватися до мінливих умов. Практичне

використання проектних технологій доводить те, що поєднання у проектній діяльності

знань, практичних умінь і навичок; набуття життєтворчих компетенцій допомагають

зробити рішучі кроки у вирішенні тих нагальних освітніх проблем, які поставило перед

вчителем ХХІ століття.

Поділитися

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Post comment